Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Centrálna záchranná služba
Malé Leváre 38, 908 74 Malé Leváre

IČO: 42414831

Reg.č. MVSR: VVS/1-900/90-45072 

Telefónne číslo
+421 905 421 735

Email
info.czsoz@gmail.com

Výučbová a zasadacia miestnosť:

Dolná 15, obec Zohor