Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Centrálna záchranná služba
Malé Leváre 38, 908 74 Malé Leváre

IČO: 42414831

Reg.č. MVSR: VVS/1-900/90-45072 

Telefónne číslo
+421 905 421 735

Email
info.czsoz@gmail.com

Bankové spojenie: Prima Banka                                                                                                                                        IBAN: SK12 5600 0000 0032 9721 0001 BIC: KOMASK2X

Transparentný účet: Slovenská sporiteľna                                                                                                                      IBAN: SK86 0900 0000 0051 6956 7865 BIC: GIBASKBX                                                                                                

Výučbová a zasadacia miestnosť:

Dolná 15, obec Zohor